HARİTA-KADASTRO ve İMAR UYGULAMALARI

Motif Harita Mühendislik Bürosu olarak, kullanmış olduğumuz  3 Boyutlu Lazer Tarama, Fotogrametri, İHA uygulamaları gibi  ileri teknoloji ölçme sistemlerimizle , aşağıda belirttiğimiz tüm alanlarda yenilikçi bir yaklaşımla farklı çözümler sunmaktayız.

 

 

      HARİTA ÜRETİMİ

 • 3B Lazer Tarama ile Halihazır Harita Üretimi
 • İha ile Fotogrametrik Sayısal Harita Üretimi
 • Plankote Harita Üretimi
 • Şeritvari Harita Üretimi
 • Kamulaştırma Haritaları
 • Toplulaştırma Haritaları

 

 

      Deformasyon Ölçmeleri

 • Köprü, Viyadük, Tünel ve Otoyollarda Deformasyon Ölçümleri
 • Beton Kemer ve Baraj Deformasyonlarının Ölçülmesi
 • Raylı Sistem Deformasyon Ölçümleri
 • Yüksek Binalara Ait Deformasyon Ölçümleri
 • Tarihi Yapılarda Hasar Analizi ve Deformasyon Ölçümleri

     Altyapı Projeleri

 • Yol Projeleri
 • Dış Cephe Uygulamaları için 3 boyutlu Ölçme ve Proje Aplikasyonu
 • İçme Suyu – Yağmur Suyu Projeleri
 • Güzergah Haritaları
 • Boy kesit ve en kesit haritaları
 • Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

      Coğrafi Bilgi Sistemi

      (GIS / CBS ) Uygulamaları

 • Veri Toplama,
 • Sınıflama,
 • Düzenleme,
 • Saklama,
 • Sorgu,
 • Numarataj işlemleri

       GSM ölçümleri

 • Saha kiralama ve izin hizmetleri için ölçme uygulamaları
 • Kule, anten, verici, baz istasyonu vb. objelerin  3 boyutlu modellerinin oluşturulması

KADASTRO İŞLEMLERİ ve iMAR UYGULAMALARI

TALEBE BAĞLI İŞLEMLER :

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROLARI (LİHKAB) üzerinden yapılan işlemler.

HARİTA TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS)  NEDİR ?

TUS Sorumluluğu, yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesini sağlamaktır.

TMMOB TUS sorumluluğu yönetmeliği harita ve kadastro mühendisleri odası-serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği çerçevesinde tescil işlemleri, (büro/şirket) ile yıllık onayı yapılmış, 3194 sayılı imar kanununun 28.ve 38. Maddeleri ile “tip imar yönetmeliği” ve 3030 sayılı yasa kapsamında kalan büyükşehir belediyeleri imar yönetmeliklerin ilgili Maddelerinde göre tanımlanan görevleri üstlenecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

TUS Sorumluluğu ve İşlem Adımları

 1. Mimari proje aşamasında aplikasyon belgesi düzenlenir ve (1/50, 1/100, 1/200) ölçekte çizilir.
 2. İnşaat ruhsatı alınmasından sonra aplikasyon belgesine göre tus tarafından bina parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperlenir. Belediyesince verilen 0.00 kotu ve subasman kotu halihazır harita kotuna bağlanır.
 3. Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir.
 4. Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumların projeye uygunluğu sağlandıktan sonra beton dökülmesine izin verilir.
 5. Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. HKMO mesleki denetim işlemi yaptırılır.
 6. Tus sorumluluğu: projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun uygunluğu ilgili idarece temel vizesi ruhsatına işlendikten sonra sona erer. (iş bitirme belgesi)
 7. Tus. Çatı seviyesini içeriyorsa;her kat seviyesinde beton dökülmeden önce yatay ve düşey konum doğruluğu sağlanır. İnşaatın çatısı kapatıldıktan sonra kat yükseklikleri ve gabarisi (çatı üstü kotu) belirlenerek binanın kesitleri üzerinde cepheleri ile birlikte gösterilir.Tus tarafından belediyesine, inşaat sahibine tutanakla teslim edilir.
 • Tus (teknik uygulama sorumlusu) : Ruhsat eki projelerin uygulanmasında harita ve kadastro mühendislik hizmetlerini üreten ve sorumluluğunu alan SHKMMB(SERBEST HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI ).
 • İşveren : Mal sahibi gerçek kişi, kamu veya tüzel kişilikleri ile kanuni vekilleri.
 • Oda kayıt belgesi : HKMO tarafından tescil ve kayıt işlemleri yapılmış, SHKMMB’na verilen shkmm hizmetleri tescil yenileme kartı.
 • Aplikasyon belgesi : Sayısal hale getirilen kadastral parsel üzerine belediyesi tarafından verilen imar durumuna göre vaziyet planı’nın koordinatlandırılarak hazırlanan belgedir. Aplikasyon belgesinin hazırlanmasında HKMO serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 • Tus belgesi : HKMO tarafından her bir ruhsat için verilen tescil belgesi.
 • Sözleşme : İşveren ile harita ve kadastro mühendisi arasında imzalanan ve HKMO tarafından onaylanan “ tip sözleşme ” belgesi.

HARİTA TUS İŞLEMLERİ:

Üzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi’nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlem dosyasıdır.

İstenilen Belgeler: -Dilekçe -Harita Mühendisince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası içinde bulunması gereken belgeleri -Tapu senedi -Aplikasyon krokisi aslı -İmar durumu -Yapı yeri uygulama sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi (Onaylı) -Harita Mühendisleri odası Tip Sözleşmesi -Harita Mühendisleri odası oda sizil kayıt belgesi -Taahütname ve imza sirküleri -Yapı Yeri Uygulama Krokisi -Yapı yeri kot krokisi -İmar hattı Krokisi -Kitle Tastiki -Rs ve Poligon Röperleri -Teknik rapor

İmar Planı Uygulaması :

Seçili düzenleme sahalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre hazırlanan; mevzuata, uygulama imar planı ve notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturma ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlerinde esas alınan arazi düzenleme işlemini kapsayan uygulamadır.

İstenen Belgeler: -Dilekçe -Serbest Harita Mühendislerince yasa ve yönetmeliklere uygun ilgili işlemli dosya -Vekaletname (gerekirse) -Muvafakatname

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler -Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri -Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu -Teknik Rapor -Düzenleme sahası Encümen Kararı -Düzenleme sahası gösterir onaylı pafta sureti -Durum Haritası -Düzenleme ortaklık payı oranı hesap cetveli -Ada ve pafta Bölüm krokisi -Dağıtım cetveli -Özet cetveli -Tahsis Ceveli -Yeni imar ada alanları hesabıcetveli -Ada ölçü krokileri -Koordine özet ve alan hesabı cetvelleri -Aplikasyon hesap çizelgeleri -Onaylı tapu Kayıtları örnekleri -Sayısallaştırılmış kadastro parsellerinin ölçü ve alan hesapları -Ayırma çapı ve ihdas hesap ve krokileri (varsa) -Nirengi, Poligon ve Rs noktaları -Ölçü cetveli -Hesap cetveli -Koordinat özet cetveli -Kanava – Poligon Röper Krokileri

Ruhsat Sonrası İzinler :

Aplikasyon Vizesi : Belediyelerimizce onaylanan Tus işlemli dosyasına göre parselin üzerine yapılarak yapının veya yapıların aplikasyon işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü sonrası yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler: -Dilekçe -Yapı Ruhsatı

Temel Vizesi : Belediyelerimizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler: -Dilekçe -Yapı Ruhsatı

Subasman Vizesi : Belediyelerimizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre bina veya binaların subasman seviyesinde geldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler: -Dilekçe -Yapı Ruhsatı -Yapı Denetim Şirketi “Subasman Vizesi Olur” Belgesi (Yapı Denetimli değilse İnşaat Mühendisi Fenni Mesulu tarafından onaylı “Subasman Vizesi Yapılmasında Sakınca Yoktur” yazısı) -Beton numunesi labaratuar raporları (Bodrum kat olanlarda : Temel, kolon veya perde, tabliye tutanakları) -Beton, çelik çubukları çekme deney raporları

Numarataj İşlemleri :

NUMARATAJ BELGESİ: 31/07/2006 tarih ve 26245 Sayılı Resmi Gazete’de yayaınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Güzelbahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir.

İstenilen Belgeler: Dilekçe -Tapu Fotokopisi -Yapı Kullanma İzin Belgesi -Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi -İşlemin takibi halinde vekaletname fotokopisi *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

NUMARATAJ KROKİSİ: Numarataj belgesi ekinde verilen yapının cephesinin bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve sokağa göre kat adedini, bağımsız bölümlerin kapı numaralarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki.

İstenilen Belgeler: Dilekçe -Tapu Fotokopisi -Yapı Kullanma İzin Belgesi -Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi -Tüzel kişilikler için Şirket imza sirküleri fotokopisi -İşlemin Takibi halinde vekaletname fotokopisi *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)